ظهور کن ...

خدایا دل خسته مرا دیگر به بهشت برین و باغ های سر سبز حواله مده ....

خدایا دل شکسته مرا دیگر به فرستاده ای که روزی از سمت و سویی خواهد آمد امید مده ....

خدایا در انتظار معجزه ای به سر می برم ؛ دیدن تو را آرزومندم ، نه آن بهشت و فرستاده ات را ...

خدایا ظهور کن ... ظهور کن که جهان "فقط" تو را کم دارد ... خدایی را ...

یکشنبه - ٢۶ مهر ١٣٨٨

/ 0 نظر / 36 بازدید