... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

من هم در این شهر غریبم ،

طوفانی نیز مرا آواره کرده است ...

مرا نیز در این بی‌آشیانی خویش شریک کنید .

من نیز چون شما آشیانی ندارم ...

من نیز مرغ سرزمین گمشده ای هستم ،

پرستوی مسافری هستم ...

« علی شریعتی »