... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

من برمی خیزم !
چراغی دردست، چراغی در دلم ...
زنگار روح ام را صیقل می زنم ؛
آینه ئی برابر آینه ات می گذارم ،
تا با تو ابدیتی بسازم ....

احمد شاملو


پا ورقی : هنوز تو بهت نبودنتم ، تو بهت رفتنت ؛ با امروز می شه 8 روز ، هنوز هیچی نشده دلم برات تنگ شده ! راست می گفتن ها ... لعنت به جاده اگه معنیش جداییه ...

نوای دل » مرا کم اما همیشه دوست بدار  ...

آتلیه » ته خط !