... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

آه ، ای عشق تو در جان و تن من جاری ...

دلم آن سوی زمان

با تو آیا دارد

- وعده دیداری ؟

- چه شنیدم ؟

تو چه گفتی ؟

- آری ؟!

حمید مصدق

پی نوشت 1 : وب نوشت دیگری با جمعی از دوستان به راه انداختیم که در آن داستان گروهی می نویسیم . خواندنش خالی از لطف نیست .

 پی نوشت ٢ : این دیالوگ خیلی روم تاثیر گذاشت : " خوش حساب تر از خدا ندیدم ، هیچکی ازش هیچ طلبی نداره ... "