... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

خدایا ؛

ما جوونیم ، گناه زیاد کردیم ...

تو بنده خوب زیاد داری ،

اما ما فقط همین یک دونه خدا رو داریم؛

از سر تقصیرات ما بگذر ...

آمین ...