... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

تظاهر به خوشبختی بدتر از قبول بدبختیه ...

گلی ترقی