... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست

.

.

.

من به خورشید اعتقاد دارم حتی اگر ندرخشد ...

من به عشق اعتقاد دارم حتی اگر تنها باشم ...

من به خدا اعتقاد دارم حتی اگر ساکت باشد ...

دکتر علی شریعتی