... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک


تو گل سرخ منی
تو گل یاسمنی


تو چنان شبنم پاک سحری ؟
                           - نه ،
                                                 از آن پاکتری .


تو بهاری ؟
                        - نه،
                                                 بهاران از توست .


از تو می گیرد وام،
هر بهار اینهمه زیبایی را .

هوس باغ و بهارانم نیست
ای بهین باغ و بهارانم تو !

 

حمید مصدق - قصیده آبی ، خاکستری ، سیاه