... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

من تمنا کردم

که تو با من باشی

تو به من گفتی :

                          _ هرگز ؛ هرگز !

پاسخی سخت و درشت

و مرا غصه این

                        هرگز

                                    کشت ...

حمید مصدق