... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

وای باران ؛

     باران ؛

شیشه پنجره را باران شست .

از دل من اما ،

_ چه کسی نقش تو را خواهد شست ؟

آسمان سربی رنگ ،

من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ .

می پرد مرغ نگاهم تا دور ،

وای ، باران ،

       باران ،

پر مرغان نگاهم را شست ...

حمید مصدق - قصیده آبی ، خاکستری ، سیاه