... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

 

     در کتاب چهار فصل زندگی

  صفحه ها پشت سر هم می روند

هر یک از این صفحه ها یک لحظه اند

  لحظه ها با شادی و غم می روند

                                                           آفتاب و ماه یک خط در میان

                                                           گاه پیدا گاه پنهان می شوند

                                                           شادی و غم نیز هر یک لحظه اند

                                                           بر سر این سفره مهمان می شوند

 گاه اوج خنده ی ما گریه است

   گاه اوج گریه ما خنده است

    گریه دل را آبیاری می کند

خنده یعنی اینکه دلها زنده است

                                                           زندگی ترکیب شادی با غم است

                                                           دوست می دارم من این پیوند را

                                                           گرچه می گویند شادی بهتر است

                                                           دوست دارم گریه با لبخند را ...

قیصر امین پور