... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

خدایا ,

من در کلبه تنهایی خویش چیزی دارم که تو در بارگاه کبریایی خود نداری !

.

.

.

که من چون تویی دارم و تو چون خودی نداری ...