... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

http://www.alaskacooks.com/wp-content/Site_pics/pomegranate.jpg

آخرین یلدای دهه ٨٠ هم رو به پایان است ...

پس نوشت : یلدا مبارک :)