... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

 http://mementocafe.persiangig.com/alefba.jpg

هفت ساله شدی اما به جای مدرسه هنوز هم گوشه اتوبان گل می فروشی ...

پسرک ، امروز درس از "ت" بود .

همان موقع که هم سن و سال هایت داشتند نوشتن "ت" را یاد می گرفتند

تو داشتی از "ترس" پلیس فرار می کردی ،

به نظرم درس "ت" را خوب بلدی ؛

جمله ساختن با "ترس" را ...

به خاطر یک لقمه نان شاید ،

پسرک ، آینده ات را کجای جاده بهشت زهرا گم کردی ؟

پنجشنبه – 22 مهر 1389

پس نوشت : برگرفته از یک طرح قدیمی ...