... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

کسی که ما رو دوست نداشت ، مام هر وقت کسی رو دوست داشتیم یک دفعه همه دنیا بسیج می شدن که ازمون بگیرنش ... اینه ، این همون حقیقت تلخه زندگیه ما آدماس !

جمعه - ۴ تیر ١٣٨٩