... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

http://mementocafe.persiangig.com/image/rain.jpg

پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند ،

دیوار زندگی را زین گونه یادگاران ...

وین نغمه محبت، بعد از من و تو ماند

تا در زمانه باقی است آواز باد و باران ...

شفیعی کدکنی

پی نوشت 1 : این دو بیت آخر از شعر " حتی به روزگاران " جناب شفیعی کدکنی رو خیلی دوست دارم ...

پی نوشت 2 : چند روزی مسافرت خواهم بود .

نوای دل : مرا بازگردان ، مرا ای به پایان رسانیده – آغاز گردان !